Refusjon kursavgift

Maritim Forening har fått innvilga søknad om omstillingsmidlar til å styrke kompetansen innan petroleumsretta leverandørindustri i Sogn og Fjordane og har fått tildelt 900 000 kr. Desse midlane skal nyttast til å delfinansiere etter- og vidareutdanning for tilsette i bedrifter i omtalt segment. Prosjektperioden varar ut 2017.

Om du er usikker på om vi kan sponse di etter - og vidareutdanning, kontakt maria@maritimsfj.no

Finn refusjonsskjema her

Publisert: 08.11.2016 00:00